ARENEV JA KESTLIK RAKVERE ON ÕIGE KÄIK!

Loome elukeskkonna, kus tahame meie ning tahavad ka meie lapsed ja lapselapsed hästi ja kestlikult elada! Rakverel on võimalusi ja ambitsiooni!

Rakvere on jätkuvalt atraktiivne ka ettevõtjatele. Peame oluliseks läbipaistvat, kaasavat linnajuhtimist ning kogukonna ühendamist ja seda, et roheline mõtteviis jõuaks kõikide inimesteni. Tähtis on suurendada sotsiaalset vastutust ja kaasatust ning pakkuda toetust erinevatele elanike gruppidele. Tähtsustame vähekindlustatute, puuetega inimeste ja nende hooldajate ning suurperede ja eakate toetamist. Kindlasti on meie eesmärk kujundada kodanikuühenduste kaasamist, osalemist ja arendamist toetavat poliitikat ning tunnustada vabatahtlikkust. Keskerakond Rakveres hindab ja väärtustab koostööd kõigi partneritega. 

ELUKESKKOND

Kogukond teab, millised on kohalikud piirkondlikud probleemid ning missugused on võimalikud lahendused. Otsustusprotsessid peavad olema avatumad ja kaasavamad ja olema kooskõlas euroopaliku lähimuspõhimõttega. 

Toetame energiasäästlikke ja nüüdisaegseid lahendusi linnaruumis, olgu uute hoonete ehitamisel või vanade renoveerimisel. Muudame Rakvere jalakäijate ja jalgratturite roheliseks linnaks, mis hoolitseb ka kõrvaltänavate elanike heaolu eest. Peame vajalikuks ruumiplaneerimist tasemel, mis tagab turvalise ja tervikliku elukeskkonna: tähtsustame Rakvere arendamist linnakodaniku parimaks hüvanguks, arvestades heaperemehelikku suhtumist linnaruumi ning üldsuse soove muudatuste asjus. Keskerakond Rakveres toetab elurikkuse printsiipe ja jätkab Rakvere kui rohelise sihtkoha turundamist.

 

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • korraldada elukeskkonna parendamiseks küsitlus linnapiirkondade vajaduste ja prioriteetide kohta ning koostada nimekiri tarvilikest meetmetest;

 • jätkata Rakvere linna tänavate ja autoteede seisukorra parandamist, luua kõigile turvalised võimalused jalgratastega liiklemiseks ning ühendada jalgrattateed linna ümbritsevate kergliiklusteedega; 

 • koostöös erasektoriga muuta parkimine  linnas mugavamaks, parendades ja vajadusel ümber hinnates kesklinna liikluskorraldust ning liiklusturvalisust; 

 • korraldada linna bussiliiklus nii, et reisija saab ka raudteejaamast kesklinna ja vastupidi;

 • korrastada jätkuvalt linna metsi ja parke sportimiseks ning vaba aja veetmiseks, toetada ka linna tiikide korrashoidu; 

 • teha korda senised ja rajada uued laste mänguväljakud ning laiendatud spordiväljakud igasse piirkonda (lisaks mänguväljakule ka palliväljakud ja välijõusaalialad).

Palermo –  arendada sportimisvõimalusi, sealhulgas uuendada välijõulinnakut, täiustada kelgumäge ning luua  laste mänguväljak, palliplatsid ning lõkkekohaga piknikuala;

Tammik –  korrastada õpperada; muuta Tammik vaba aja veetmise kohaks, luues sinna piknikualad ja lisades pinke; 

            Rahvaaed – hoida korras kui rikkaliku taimestikuga ala, uuendada silte sealsetel puudel;

Vallimägi – luua kelgutamise/tuubitamise ala;

Uus tänav – rajada pumptrack-ala koos kelgunõlvaga; 

Kesklinn – luua peremänguväljak Võimla ja Kastani tänava nurgale;

Silla tänav – arendada puhkeala;

 • koostöös erasektoriga rajada kesklinna avalikud tualetid;

 • osaleda riiklikus munitsipaalkorterite loomise programmis, et noored spetsialistid valiksid elukohaks Rakvere;

 • toetada koostöös kultuurivaldkonna ja teiste alade spetsialistidega mitmesuguseid üritusi, et elavdada linnakodanike huvi Vallimäe ja linna teiste roheliste piirkondade vastu;

 • viia lõpule planeering promenaadi ehitamiseks kesklinnast Seminari tänavani ja kasutada linnakeskkonda planeerides säästlikemaid ja parimaid teadmisi rohelise mõtteviisi rakendamiseks ning nullenergialähedase keskkonna loomiseks. 

Elurikkus

Eesmärk on säilitada ökosüsteemid, nende ökoloogiline toimimine ja looduse hüved, et tagada vajalik elukvaliteet inimestele. Oluline on kooskõla loodusega.

ÕIGE KÄIK on 

 • planeerida linnaruumi nii, et elurikkus suureneks ja ökosüsteemide seisund paraneks;

 • kaardistada koos elanikega kohalikud looduskaitselised vajadused. Paluda appi looduskaitseeksperte, kes  pakuvad linnale sobivaid lahendusi. Kindlasti leida võimalus luua niinimetatud kogukonnaaedu;

 • koostada rohealade kava;

 • koolitada ametnikke ja elanikke, et me kõik mõistaksime keskkonnasõbralikumate lahenduste vajadust oma töös ja elus;

 • lahendada säästlikult sajuvee kogumine ja äravool linna asutustes ning korrusmajade piirkondades (koostöös AS-iga Rakvere Vesi).

 

SOTSIAALVALDKOND

Peame oluliseks vajalike teenuste ning heal tasemel arstiabi kättesaadavust linlastele. Sotsiaalne turvalisus ning eluga toimetulek on kõige olulisem. Suurt tähelepanu tuleb pöörata  vähekindlustatud inimestele. Omavalitsusel on suur roll inimeste tervist väärtustavate käitumisharjumuste kujunemisel. Lisaks liikumisharrastuse soosimisele on tarvilik pöörata rohkem tähelepanu inimeste vaimsele tervisele ja teavitus- ning ennetustööle.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • seista Rakvere haigla püsimise eest;

 • koostöös riigiga toetada vastsündinud laste puhul perearsti koduvisiite munitsipaalkaitsete loomiseks; 

 • tõsta sünnitoetus 500 eurole; 

 • tõsta ranitsatoetus 150 eurole; 

 • võimaldada tasuta linnatransport 65-aastastele ja vanematele linnakodanikele;

 • pöörata suuremat tähelepanu haiglast välja kirjutatud patsiendile, pakkudes linnakodanikele koju viimise teenust (sotsiaaltransport);

 • toetada mitmesuguste ühingute tegevust ja tõhustada koostööd nendega;

 • muuta efektiivsemaks ennetustöö riskikäitumise vältimiseks, muu hulgas HIV-i levitamise ja uimastite tarbimise tõkestamiseks;

 • teha koostööd tervist edendavate organisatsioonidega, et tõsta töötajate, organisatsioonide ja elanike terviseteadlikkust kogukonnas.

 

HARIDUS, HUVIHARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

Keskerakonna prioriteet on tagada kvaliteetne haridus ning laiapõhjaline mitmekesine huviharidus ja -tegevus. Tänu heale haridusele on võimalik kindlustada rahvusvaheline konkurentsivõime. Peame oluliseks tagada nii füüsiliselt kui ka sisult parimal tasemel lasteaedade ja põhikoolide olemasolu. Teeme koostööd kõikide spetsialistidega, garanteerimaks kiusamisvaba hariduskeskkond ja laste turvalisus, mis omakorda suurendab laste koolirõõmu. Koostöös Rakvere Ametikooli ja Rakvere Riigigümnaasiumi ning Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudiga kindlustame piirkonnas parima jätkuhariduse võimaluse linna lastele.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • toetada parima põhikoolivõrgu süsteemi arendamist ja hariduse ühtlustamist, pakkumaks Rakveres Virumaa konkurentsitult tugevaimat haridust;

 • rekonstrueerida etapiti linna haridusasutuste hooned, muutes füüsilised õpikeskkonnad tänapäevastele tingimustele vastavaks;

 • kindlustada linna lasteaedades eripedagoogi ametikoha loomine ning toetada psühholoogide tööle asumist koolidesse;

 • maksta uutele pedagoogidele ja tugispetsialistidele (eripedagoogid, psühholoogid, logopeedid) tööle asumise aastal elamispinna toetust 100 eurot kuus ning võimaldada linna allasutuste töötajatel saada puhkusetasu soovi korral kätte iga kuu palgapäeval;

 • tagada koolieelses eas tuge vajavatele lastele sobiva kasvukeskkond, lähtudes iga lapse individuaalsetest vajadustest; 

 • toetada vähekindlustatud perede lapsi huviringitasude maksmisel; 

 • vabastada lastevanemad suvel lasteaia ühe kuu kohatasust, kui laps aias ei käi;

 • toetada koostööd partneritega  võimaluste loomisel uute erialade õppimiseks ja teha ühistööd kohalike ettevõtetega kooliõpilaste vaba aja sisustamiseks töise tegevusega koolivaheaegadel, et edendada ettevõtlikkust ja töökasvatusõpet (õpilasmalev/linnamalev, luua inforegister töövõimalusi pakkuvatest asutustest);

 • tagada linna lastele lasteaedades ja hoiurühmades tasuta hommikusöök ning tasuta hommikupuder ja koolilõuna kooliõpilastele; 

 • koostöös riigiga tõsta haridusasutuste töötajate palku; 

 • toetada erivajadustega õpilastele sobivate õppe- ja arengukeskkondade loomist, arvestades õpilaste individuaalseid võimeid ja vajadusi ning tagades vajalike tugisüsteemide kättesaadavus;

 • toetada linna koolide kuulumist Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku, makstes igale sellesse kuuluvale asutusele tegevusteks ja vahenditeks viis eurot lapse kohta eelarveaastas.

 

Noorsootöö

 • leida Rakvere Avatud Noortekeskuse tegevuseks uued tänapäevased tegevusruumid;

 • soetada mobiilne noorsootööbuss, hõlbustamaks noorsootööd linnaruumi eri piirkondades;

 • toetada ja teha koostööd Lääne-Virumaa Noortekogu, Rakvere linna noorte osaluskogu, koolide õpilasesinduste ja maakonna TUGILA organisatsiooniga, et pakkuda parimaid võimalusi noorte aktiivsuse tõstmiseks ning valmistada neid ette väljakutsetega toimetulekuks;

Huviharidus

 • toetada mitmekesise huvihariduse pakkumist igas vanuseastmes ning tagada linna huviringide juhendajatele konkurentsivõimeline palk;

 • olla toeks silmapaistvaid tulemusi saavutanud lastele ja noortele, võimaldades neil osaleda rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel.

 

KULTUUR

Sõltumata etnilistest, vanuselistest, sotsiaalsetest, religioossetest, kultuurilistest või muudest eripäradest, peab linna kodanikel olema võimalus osa saada kultuurist. Peame oluliseks toetada kohalike seltside ja taidluskollektiivide tegevust ning tunnustada nende juhendajaid. On tähtis, et ka vähemusrahvuste kultuur säiliks ning rikastaks meie kultuuriruumi.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • ehitada riigi toel Arvo Pärdi muusikamaja koos linnagalerii, maa-aluse parkla ning uue väljakuga Vabaduse tänavale;

 • võimaliku kaasrahastuse korral paigaldada Vallimäe vabaõhukeskusele purikatus;

 • tagada riiklike investeeringute ja ESF-i võimalike meetmete abil  kohalike kultuuriobjektide korrastamine ja renoveerimine;

 • toetada Lääne-Viru Keskraamatukogu juurdeehitust;

 • tuua kultuuri- ja spordiüritused tänavaile ja Keskväljakule (festivalid, kontserdid, tänavasport) ja toetada uute linnaelu rikastavate sündmuste korraldamist;

 • säilitada Rakvere linnas vähemusrahvuste kultuur ning toetada nende seltside ja klubide tegevust;

 • jätkata linna suurürituste toetamist ning suurendada Rakvere linna turundatavate ürituste rahastamist, et linnaruumis leiaksid aset uued sündmused;

 • toetada koostöös allasutuste ja koostööpartneritega talvelinnaku ehitamist, et sisustada laste vaba aja sisustamist talvel.

 

SPORT 

Toetame sportimise ja rahvaspordi arengut!

Kohalik omavalitsus peab edendama tervislike eluviiside levikut ning tagama võimalused spordiharrastusteks. Peame oluliseks nii vaimse kui ka füüsilise tervise hoidmist ning parendamist. Sellest lähtuvalt on eelnevatel aastatel oluliselt investeeritud sporditaristute korrastamisse, loodud uued välijõulinnakud, kettagolfirada.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • ehitada riikliku toetusega jalgpalli sisehall ning koos linna omaosalusega ka abihoone;

 • võimaldada spordiringides osalemise toetust vähekindlustatud perede lastele kuni gümnaasiumi lõpetamiseni;

 • rajada uue asukohaga maadlussaal;

 • koostöös erasektoriga rajada rannavolle sisehall;

 • rajada puuetega inimeste välispordiväljak; 

 • luua Rakveres tööd alustavatele noortele erialase haridusega treeneritele soodsad tingimused (elamispinna rendikompensatsioon nagu haridusvaldkonna tugispetsialistil) ja tagada treeneritele tasemel palk; 

 • jätkata tasuta ujumisõppe võimaldamist õpilastele ja eelkooliealistele lastele;

 • pakkuda jätkuvalt ühtseid tasuta renditingimusi linna pinnal tegutsevatele laste spordiringidele;

 • hoida heas korras linna haldusalas olevad spordibaasid;

 • jätkata linna spordiesindusvõistkondade toetamist;

 • toetada spordiürituste korraldamist Rakveres aasta ringi ning spordikeskuse eestvedamisel kutsuda ellu peredele mõeldud spordiüritus; 

 • tagada talvel toimiv valgustatud uisuväljak; 

 • luua linnaruumi madalseiklusrada, minigolfirada ja golfi pikalöögi rada. 

 

MAJANDUS JA TURVALISUS

Kohaliku omavalitsuse tulubaasi kasvu ja majandustegevuse aluseks on kindlasti soodne ettevõtluskeskkond. Peame väga oluliseks vähendada omavalitsuse bürokraatiat ettevõtluse alal ning luua koostöös riigiga bürokraatiavaba ettevõtlusvorm väikeettevõtjatele. Linnajuhtimise põhimõtted peavad olema ettevõtlust toetavad! Kogukond, kes hoiab kokku, elab turvaliselt – koos loome turvalisust.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • kutsuda ellu Rakvere ettevõtjate ümarlaud piirkonna kompetentside hindamiseks ja arengustrateegiate väljatöötamiseks ettevõtluses ning piirkondliku ettevõtluse edendamiseks;

 • toetada Rakvere atraktiivsemaks muutmist tegusatele ja julgetele ettevõtjatele; koostöös erasektoriga luua alustavatele ja noortele ettevõtjatele ettevõtlusinkubatsioonikeskus;

 • tunnustada ettevõtjate olulist rolli kohalike töökohtade loomisel ning piirkonna arengu tagamisel;

 • leida koostöövõimalusi ettevõtjatega, soodustamaks piirkonnas osalise tööajaga töökohtade loomist;

 • koostöös ettevõtjatega toetada ühisprojekte ettevõtluskeskkonna ja -piirkondade arendamisel;

 • säilitada linna enamusosalus Rakvere Soojus AS-is ja Rakvere Vesi AS-is, et hoida elamiskulud madalad, sealhulgas aidata kaasa nende ettevõtete arendusprojektide ellukutsumisele, näiteks Rakvere Vesi AS-is;

 • toetada ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamist kõikides koolides vähemalt põhikooli astmes, muu hulgas pakkuda õpilastele karjäärivaliku väljaselgitamiseks piirkondlike ettevõtete külastamist, samuti julgustada noori juba varases eas tegelema ettevõtlusega, sealhulgas panustada vabatahtlikkuse alusel linna allasutuste töösse.

Turvalisus

Suurendame Rakvere linna ja selle elanike valmisolekut kriisideks. Peame oluliseks koostööd Rakvere linnas tegutsevate vabatahtlike ühendustega, kes panustavad kogukonna turvalisusesse, ja parendame turvalist elukeskkonda Rakveres. 

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • panustada igal aastal projekti „Kodud tuleohutuks” vähemalt 50%;

 • tagada inimeste elule ja tervisele oluliste teenuste ning objektide toimimine igal ajahetkel (tagada kaugkütte-, vee- ja kanalisatsiooni- ning teede ja tänavate teenuste toimepidevus)

 • säilitada elamisväärsus linna sotsiaal- ja munitsipaalkorterites;

 • kaasata seltse elanikkonnakaitse koolitustesse ja kriiside lahendamisse ning hoida au sees regulaarseid kohtumisi;

 • toetada vabatahtlike seltside loomist, pakkuda soodustingimustel või tasuta ruumide kasutust ja tunnustada vabatahtlike tegevust;

 • tõsta elanike valmisolekut kriisides ja hädaolukordades iseseisvalt hakkama saada, korraldada infopäevi ja koolitusi kogukonnale ning korteriühistutele, misläbi saab tõsta korterelamute toimepidevust hädaolukordades;

 • kaardistada aastaid kasutuseta seisnud hooned ja leida lahendusi nende ohutuks muutmiseks;

 • nõuda lume- ja libedusetõrjelepingute korrektset täitmist;

 • paigaldada linna rohkem valvekaameraid turvalisuse ja korra tagamiseks;

 • soodustada linnakodanike huvi korrastada isiklikke hoove ning pakkuda parkimisvõimalusi eraplatsidel; 

 • soodustada naabrivalve tegutsemist, tutvustades selle põhimõtteid linnapoolse koolituse kaudu.

 

JÄÄTMED JA RINGMAJANDUS

Eesmärk on vähendada jäätmete teket ja suunata ringlusse oluliselt rohkem materjale kui praegu. Peame väga oluliseks toetada looduse bioloogilise mitmekesisuse kaitsmist ning rakendada linnaruumis rohelise mõtteviisi ja säästva arengu põhimõtteid. Linna heakord on iga kodaniku võimalus osaleda oma elukeskkonna puhtuse ning atraktiivsuse hoidmisel.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • kaasata linnarahvas ja kohalikud ettevõtjad jäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu lahenduste arendamisse;

 • luua inimestele pakendi- ja biojäätmete liigiti kohtkogumise võimalused, see tähendab, võimaldada jäätmete vähese vaevaga liigiti kogumine kõikidele linna elanikele;

 • kasutada ära kohalikku energiasisendit, näiteks orgaanilisi jäätmeid (muu hulgas teha koostööd Nutriloopi ja teiste sarnaste ettevõtetega);

 • luua Kastani tänava allee uus haljastusprojekt.

 

TURISM

Rakvere linn on panustanud viimastel aastatel üle 7 miljoni euro turismi elavdamiseks, seda nii Pika tänava rekonstrueerimise kui ka uuenenud Vallimäe vabaõhukeskuse loomisega. Oluline on jätkata julgete lahenduste ja uuendustega turismisektoris ning luua jätkuvalt turismiatraktsioone, mis kutsuks inimesi nii Eestist kui ka välismaalt Rakveret külastama.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • valdkondadeülene koostöö ja Rakvere linna kui atraktiivse ja rohelise sihtkoha turundamine;

 • visitrakvere.com platvormi täiustamine ja linna hea maine ning põnevate kultuuriobjektide ja ürituste külastamise asjus sisu loomine;

 • koostöö jätkamine linna heade partneritega (toitlustus-, majutusasutused, teater, spaa, muuseumid jm) ühisturunduse põhimõtetel;

 • iga-aastaste giidikoolituste korraldamine linna poolt, et meil oleks pädev meeskond linna tutvustajatest.

 

LINNAJUHTIMINE

Kohalikel omavalitsustel on riigivõimust parem arusaamine oma kogukonna soovidest ja vajadustest ning oskus teha parimaid otsuseid omavalitsuse arengueesmärkide saavutamiseks. Keskerakond Rakveres peab vajalikuks tuua linnajuhtimine rahvale lähemale, korraldades regulaarseid kohtumisi linnakodanikega ning tähtsamate otsuste ja oluliste sündmuste kajastamist sotsiaalmeedias (ka näiteks videoülekannete abil).

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • kõigile osapooltele arusaadav, kaasav ja läbipaistev linnajuhtimine ning ruumiline planeerimine;

 • osalusdemokraatia edendamine;

 • kaasava eelarve põhimõtete ja printsiipide laiema rakendamise toetamine, saadud kogemuste üldistamine ja levitamine;

 • otsustusprotsesside avatumaks ja kaasavamaks muutmine, vajadusel rahvaküsitluste korraldamine;

 • kaasamiskava rakendamine;

 • hääbuvas seisus olevate koostöösuhete taastamine Rakvere sõpruslinnadega teistes riikides;

 • tihedam koostööümarlaudade ellukutsumine eri valdkondade esindajatega, et kaardistada piirkonna arenguid pärssivaid probleeme, koostöövõimaluste loomine ja lahenduste leidmine tõhusamateks arenguteks.

ÕIGE KÄIK Rakveres on koosloomeline linnavalitsemine, mille eesmärk on luua usaldusväärne elukeskkond selleks, et elanikud oleksid linnas toimuvaga hästi kursis ja kaasatud, otsides ja leides koos kohalikke lahendusi. 

 • kujundada põhimõtted, mille alusel kaasata keskkonnamõjuga otsuste välja töötamisse kohalikke kogukondi; 

 • määrata osa kaasavast eelarvest säästva arengu projektide eelisarendamiseks;  

 • kaasata kohalikke elanikke, ettevõtjaid ja ühendusi kliima- ja energiakava koostamisse;  

 • tõsta linna volikogu liikmete ja linna juhtide kestva arengu ning keskkonnateemalist pädevust.  

Maakasutus ja planeeringud

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • seada üldplaneeringus prioriteediks säästva liikuvuse taristu (sealhulgas rattavõrgustik), et tagada igapäevased liikumisvajadused; 

 • võimaldada elurikkust toetavaid ruumialgatusi, näiteks toetada korteriühistutele oma maale aia loomist. 

Energeetika 

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • koostada kliima- ja energiakava, arvestades süsinikuemissioonide vähendamise ning taastuvenergia edendamise põhimõtteid;  

 • kasutada linna asutustes taastuvatest ja kestlikest allikatest pärinevat energiat; 

 • vähendada energia tarbimist ja lõpetada ülearune energiakasutus linna territooriumil ning asutustes.  

Kestliku arengu hanked

Eesmärk on seada hangetes keskkonnasõbralikkus olulisemaks teenuse hinnast ja koostöös kohalike ettevõtjatega arendada kestliku arengu hangete praktikat.

ÕIGE KÄIK Rakveres on

 • lisada hanke korda keskkonnahoidlike hangete eesmärgid, et tagada hangete keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik jätkusuutlikkus;

 • koolitada asutuste haldusspetsialiste ja haldureid eelistama hangetes keskkonnasõbralikke valikuid;   

 • soodustada toitlustushangete tingimuste kaudu kohaliku, loodust hoidvat toidu tootmist;  

 • eelistada hangetes keskkonnasäästu ja õiglase kaubanduse põhimõtteid järgivaid tooteid. 

Rakvere linn Keskerakond 2021 KOV valimised Vali Keskerakond. See on  ÕIGE KÄIK!